ประธานสภาเทศบาลเมืองนครพนม
นายชิดชัย วิพัทนะพร

 

รองประธานสภาเทศบาลเมืองนครพนม

นางสมเกียรติ ณ นครพนม

 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม เขตเลือกตั้งที่ 1


นายดำเนิน สิทธิกานต์
นายชิดชัย วิพัทนะพร
นายประกอบ  พึ่งตัว
นายสง่า หลาบเงิน
นายสมศักดิ์ สุภาพ
นายจักรพงษ์ ศิริสวัสดิ์

 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม เขตเลือกตั้งที่ 2

 

นางสมเกียรติ ณ นครพนม
นายธนชัย ฑีฆธนานนท์
นายพิระสุทธิ์ กิตติ์พรศิริกุล
นายพีระพันธ์ ตั้งตระกูล
นางอุดม  พรหมอารักษ์
นายสมเกียรติ โชติวุฒิเดชา

 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม เขตเลือกตั้งที่ 3

 

นายวันชัย ประชุม
นางสาวนิรมล ปาละเสริฐ
นางวาสนา ฉายาเสทย์
นายเกียรติศักดิ์ แก้วทองสุข
นายปัญญา น้อยสา
ร.ต.ต.ประจักษ์ เรืองแสน
     
Monday, March 21, 2011 9:16 AM

webmaster@nkp-city.com

สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4251-1535 โทรสาร 0-4251-2005