ตารางการทำบุญ ๑๘ วัดในเขตเทศบาล (เสาร์-อาทิตย์)
   ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ยกเว้นวัดที่มีเครื่องหมาย (**) เวลา ๐๗.๐๐ น.
เสาร์ ๒๗ ก.ค. วัดมหาธาตุ                                อาทิตย์ ๒๘ ก.ค. วัดโอกาส
เสาร์ 3 ส.ค.   วัดศรีเทพประดิษฐาราม                  อาทิตย์ ๔ ส.ค.   วัดทุ่งประชานารถ
เสาร์ ๑๐ ส.ค. วัดพระอินทร์แปลง                        อาทิตย์ ๑๑ ส.ค. วัดกลาง
เสาร์ ๑๗ ส.ค. วัดอรัญญิกาวาส **                     อาทิตย์ ๑๘ ส.ค. วัดสารภาณนิมิต
เสาร์ ๒๔ ส.ค. วัดป่าศรีสมพร **                        อาทิตย์ ๒๕ ส.ค. วัดน้อยโพธิ์คำ
เสาร์ ๓๑ ส.ค. วัดโพธิ์ศรี                                  อาทิตย์ ๑ ก.ย.    วัดศิริพุทธาราม
เสาร์ ๗ ก.ย.   วัดกกต้อง                                 อาทิตย์ ๘ ก.ย.   วัดสว่างสุวรรณาราม
เสาร์ ๑๔ ก.ย. วัดมงคลสันติสุข**                      อาทิตย์ ๑๕ ก.ย. วัดไตรรัตน์วราราม**
เสาร์ ๒๑ ก.ย. วัดธาตุฝุ่น                                 อาทิตย์ ๒๒ ก.ย.  โบสถ์หนองแสง

 
โครงการสร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลเมืองนครพนม
 
> "สภากาแฟเทศบาล" เช้านี้ที่เทศบาลเมืองนครพนม นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมได้เร่งรัดให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำโครงการ
ออกเยี่ยมบ้านและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  นอกจากนั้นได้กำชับให้เร่งรัดความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าและโทรศัพท์ในการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
> "นครพนม ฟรีไวไฟ" ความคืบหน้าเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ทฟรี ตามโครงการนครพนมฟรีไวไฟของเทศบาลเมืองนครพนม ปัจจุบันการติดตั้งได้แล้วเสร็จไปประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์แล้วคาดว่าทาง CAT จะเปิดให้ใช้ก่อนวันวาเลนท์ไท ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
> "ถนนคนเดิน" จะขยายพื้นที่จากปัจจุบันถึงหน้าหอนาฬิกา โดยจะขยายไปถึงที่หน้าด้านป่าไม้จังหวัดนครพนม  โดยจะเริ่มดำเนินการก่อนเมษายนนี้
> เทศบาลเมืองนครพนม ได้ย้ายศูนย์บริการสาธารณสุุขชุมชนจากกองสาธารณสุขฯ  ไปอยู่ที่สวนชมโขงร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม โดยเปลี่ยนชื่อเป็น "คลินิคอบอุ่น" ซึ่งจะมีแพทย์จากโรงพยาบาลนครพนมมาให้บริการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
>> ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลเมืองนครพนม ว่าด้วย การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ในพื้นที่บริวเณสีแยกบายพลาส จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ ฟากใต้ เพื่อให้การใช้พื้นที่ที่ควบคุมความ
เหมาะสมเป็นปัจจุบัน ซึ่งการออกเทศบัญญัติดังกล่าวมีผลกระทบต่อประชาชน ดังนั้น จึงต้องมีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อกรณีดังกล่าว ซึ่งทางเทศบาลเมืองนครพนม
ได้แต่งตั้งคณะทำงานออกไปรับฟังความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์รายบุคคลตามชุมชนต่างๆ แล้วในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒  มกราคม ๒๕๕๖ สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะแสดง
ความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าว  ให้ท่านส่งความคิดเห็นมาที่กองวิชาการและแผนงาน  สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
 


- ประกวดสอบราคาก่อสร้างถนน6สาย
- ประกวดสอบราคาก่อสร้างถนน3สาย
- ประกวดสอบราคาก่อสร้างถนน2สาย
- ประกวดสอบราคาก่อสร้างถนน5สาย

- ประกวดราคาซื้อขายเครื่องออกกำลังกาย
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาจำนวน ๒ รายการ
- สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบันลือพัฒนา
- สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
- สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงเหล็กหลังคาคลุมตลาดสดเทศบาล
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
- สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกทางเข้าบ้านน้อยใต้ตรงข้ามแขวงการทางนครพนม
- สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำซอยราชทัณฑ์ ๕
- สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำซอยข้างโรงแรมเจอาร์พาเลซ
- สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสันต์
- สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดสารภาณนิมิต


 (ข้อมูล ณ  สิงหาคม 2555)
ประชากรรวมทั้งหมด   26,629  คน  ชาย   12,621  คน  หญิง  14,008  คน  จำนวนครัวเรือน  12,535  หลัง

โทรศัพท์ติดต่อเทศบาลเมืองนครพนม  0-4251-1535 ต่อ
ขออภัยนะครับอยู่ระหว่างย้ายสำนักงาน...โทรศัพท์ขัดข้อง

สถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง 
ตั้งอยู่ที่อ่างเก็บน้ำหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม  โทร.042- 515312 เปิดให้ชมทุกวัน ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา ลดค่าเข้าชมครึ่งราคา
ตลาดอินโดจีน
ถนนสุนทรวิจิตร จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และสินค้าอินโดจีนทุกชนิด
ร่องเรือสำราญชมวิวแม่น้ำโขง
ท่าเรือจอดรับนักท่องเที่ยวที่หน้าตลาดอินโดจีน ค่าบริการคนละ 50 บาท
ไหว้พระุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 
วัดโอกาส (พระติ้ว-พระเทียม) วัดโพธิ์ศรี (พระทอง-พระเทียม) วัดมหาธาตุ
(พระธาตุประจำวันเกิดวันเสาร์)ุ  วัดศรีเทพ (หลวงปู่จันทร์)
ถนนคนเดิน ทุกวันศุกร์
ตั้งแต่โรงแรมวีไอพีถึงหอนาฬิกา เวียดนามอนุสรณ์ ชมบ้านเก่าริมโขง สถาปัตยกรรม 100 ปี และที่นี่เคยเป็นแหล่งย่านการค้าที่เจริิญที่สุด
ชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงที่ลานกันเกรา
เป็นสถานที่รับอรุณตอนเช้า      ตอนเย็นจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและ
ออกกำลังกาย เป็นจุดชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดทั้งตอนเช้า และเย็น
วัดนักบุญอันนา
หนองแสง ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง เลียบเขื่อน
หน้าเมืองนครพนม สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1926 วัดนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมือง นานาชาติที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่และเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าชมยิ่ง
 • นายกเทศมนตรี   ต่อ 111
 • รองนายกเทศมนตรี ต่อ 113
 • รองนายกเทศมนตรี ต่อ 114
 • รองนายกเทศมนตรี ต่อ 112
 • ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม ต่อ 117
 • รองปลัดเทศบาล (นางสาวกัญญพัชร) ต่อ 126
 • รองปลัดเทศบาล (นายไพโรจน์) ต่อ 107
 • สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 109
 • กองวิชาการและแผนงาน ต่อ 107
 • กองคลัง ต่อ 104
 • กองการศึกษา ต่อ 125
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 129
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครพนม ต่อ 128
 • กองช่าง ต่อ 121
 • กองช่างสุขาภิบาล ต่อ 126
 • กองสวัสดิการสังคม ต่อ 124
 • งานทะเบียนราษฎร ต่อ 106
 • งานพัสดุ โทร 042-514599
 • งานการเจ้าหน้าที่ ต่อ 108
 • งานป้องกันฯ ต่อ 132
 • ศูนย์วิทยุสื่อสาร (โคตรบูรณ์)  ต่อ 130
  เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายใน
 • กองวิชาการและแผนงาน 0-4252-0026
 • กองคลัง 0-4251-2194
 • กองการศึกษา 0-4251-2198
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0-4251-3472
 • กองช่าง 0-4251-2411
 • กองช่างสุขาภิบาล 0-4251-3472
 • ศูนย์วิทยุสื่อสารเทศบาล (โคตรบูรณ์) 0-4251-1444, 199
 • พิพิธภัณฑ์และหอสมุดเมือง (กองการศึกษา) 0-4252-0239
 • สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนครพนม 0-4251-1093
Wednesday, September 4, 2013 2:25 PM

webmaster@nkp-city.com


สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4251-1535 โทรสาร 0-4251-2005