นางระพีพรรณ  พรหมอาจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4

 

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี    มีคุณธรรม    นำสุขภาพแข็งแรง    เสริมแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา

ปรัชญาของโรงเรียน   
การศึกษา   สร้างปัญญา

คำขวัญ  
วิชาการล้ำเลิศ  เทิดคุณธรรม  นำกีฬา  พัฒนาสังคม

สีประจำโรงเรียน  
สีฟ้า  หมายถึงความกว้างไกลทางการศึกษา

สัญลักษณ์ของโรงเรียน


 

                                            
“รูปพระธาตุพนมและรูปนางฟ้า”
ความหมาย จังหวัดนครพนมมีพระธาตุที่สำคัญและเก่าแก่องค์หนึ่ง เรียกว่า พระธาตุพนม  เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นบนเนินสูงพระธาตุพนมเป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 8   นับว่าเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่และมีคุณค่าทางศิลปกรรมมากองค์หนึ่ง    นอกจากนั้นยังมีตำนานเล่าว่ารูปแกะสลักทั้งภายในและภายนอกป็น ฝีมือของพระวิสสุกรรมทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้เทศบาลเมืองนครพนม จึงกำหนดใช้รูปพระธาตุพนมและรูปนางฟ้าเป็นสัญลักษณ์เทศบาลเมืองนครพนมและโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

ลำดับที่

ชื่อ  -  สกุล

ตำแหน่ง

1

นายธนกร              เจริญไทย

ประธานชุมชนวัดอรัญญิกาวาส

2

นายอนันต์             พุฒิถาวรกุล

กรรมการศึกษา

3

นายสมชัย         คำเรือน

กรรมการศึกษา

4

นายธนวิทย์             พนมนันทชัย

กรรมการศึกษา

5

นายอนุพงษ์            เลาหวิโรจน์

กรรมการศึกษา

6

นายชาญชัย             รุ่งเรืองเจริญกิจ

กรรมการศึกษา

7

นายทองพันธ์         หมูแพง

กรรมการศึกษา

8

นายทอง                  เลขะพันธ์รัตน์

กรรมการศึกษา

9

นายเที่ยง                นครศรี

กรรมการศึกษา

10

นางบรรจง             คำเรือน

กรรมการศึกษา

11

นางธิดา            พานศิริกุล

กรรมการศึกษา

12

นางบุญธิดา             พานสุวรรณดี

กรรมการศึกษา

13

นางรุ่งนภา              ไทธวัชกุล

กรรมการศึกษา

14

นางเฟื่องฟ้า            วรดิสสกุลชัย

กรรมการศึกษา

15

นางเตือนใจ            วงษ์ละสิน

กรรมการศึกษา

16

นางมณี                     คำเรือน

กรรมการศึกษา

17

นางสุวนันท์            เวียงธนากร

กรรมการศึกษา

18

นางวิณร์                นามประภากร

กรรมการศึกษา

จำนวนครูและนักเรียน

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ครูประจำชั้น

ตำแหน่ง

วุฒิ

ครู

ชาย

หญิง

รวม

สามัญ

เตรียมปฐมวัย

18

7

25

นางสาวสุภาวดี    ไชยคำ

พนักงานจ้าง

ม.3

ปวส.

อนุบาล   1/1

19

17

36

นางสาวจิณห์นิภา    วุฒิพัฒนชัย

ครูผู้ช่วย

ม.3

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

อนุบาล   1/2

17

17

34

นางสาวรุจิราภา    จันทโชติ

พนักงานจ้าง

ม.3

บธ.บ.(สื่อสารมวลชน)

อนุบาล   1/3

18

18

36

นางสาวนรัตน์ชนก   โสภา

ครูจ้างสอน

ม.3

ศศ.บ. (บริหารงานทั่วไป)

อนุบาล   2/1

19

15

34

นางรุจิรา    ทุมพิลา

ครู  คศ. 1

ม.6

ค.บ. (ประถมศึกษา)

อนุบาล   2/2

18

15

33

นางอักษรา    มั่นธรณ์

ผู้ช่วยธุรการ

ม.6

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

อนุบาล   2/3

18

15

33

นางสาววรารักษ์    จิตชาตรี

สนับสนุนการสอน

ม.3

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

อนุบาล   3/1

18

16

34

นางสมอาจ   แสงสุริยจันทร์

ครู คศ.1

มศ.5

ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)

อนุบาล   3/2

15

16

31

นางรมิดา  นินยวี

ครูผู้ช่วย

ม.3

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

อนุบาล   3/3

14

18

32

นางสาวนันทิชา  การินทร์

ครู คศ. 1

ม.6

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

รวมนักเรียนอนุบาล

127

133

260

 

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่   1/1

14

20

34

นางปรเมษฐ์     ลาวงศ์

ครู คศ.1

ม.6

ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ประถมศึกษาปีที่   1/2

14

20

34

นางตรึงใจ    บุญอาจ

ครู คศ.3

มศ.5

ค.บ.(ภาษาไทย)

ประถมศึกษาปีที่   1/3

14

20

34

น.ส.ถนิมนันท์     พงษ์สุภา

ครู คศ.1

ม.6

ค.บ.(ประถมศึกษา)

ประถมศึกษาปีที่   2/1

18

15

33

นางทรัพย์สิน     ทุมวรรณ

ครู คศ.3

มศ.3

ค.บ.(ภาษาไทย)

ประถมศึกษาปีที่   2/2

22

17

39

น.ส.อุบลวรรณ     ชราศรี

ครู  คศ.1

ม. 6

บธ.บ.(การจัดการ)

ประถมศึกษาปีที่   2/3

19

18

37

นางสาวไพจิตต์     อานัต

ครู คศ.1

ม.6

ค.บ.(ประถมศึกษา)

ประถมศึกษาปีที่   3/1

13

18

31

นางอรุณี    วิเศษขลา

ครู คศ.1

ม.6

ค.บ.(ภาษาไทย)

ประถมศึกษาปีที่   3/2

11

18

29

นางสาวนิตยา     เอกนิพนธ์

ครู คศ.1

ม. 6

ค.บ.(คณิตศาสตร์)

ประถมศึกษาปีที่   3/3

16

14

30

นางสุภาพร     น้อยสา

ครู  คศ. 3

ม.6

ค.บ.(ภาษาไทย)

ประถมศึกษาปีที่   4/1

23

21

44

นางจงจิตร     พรหมสุวรรณ

ครู คศ.3

มศ.3

ค.บ.(เกษตรกรรม)

ประถมศึกษาปีที่   4/2

19

22

41

นางภาวินีย์     เมธีธนาเศรษฐ์

ครู คศ.3

มศ.3

ค.บ.(ภาษาไทย)

ประถมศึกษาปีที่   5/1

13

18

41

นางสาวขนิษฐา      ตั้งตระกูล

ครู คศ.3

มศ.3

ค.บ.(ภาษาไทย)

ประถมศึกษาปีที่   5/2

22

21

43

นางวนิดา       นิรมาณการย์

ครู คศ.3

มศ.3

ศษ.บ.(ประถมศึกษา)

ประถมศึกษาปีที่   6/1

14

15

29

นางดวงจันทร์   วรรณศรี

ครู คศ.3

มศ.3

ค.บ.(ประถมศึกษา)

ประถมศึกษาปีที่   6/2

13

15

18

นางสาวมัทนา     สถิตย์

ครู คศ.1

ม.6

กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)

ประถมศึกษาปีที่   6/3

18

8

26

นางจีรนันท์   สุระสัจจะ

ครูผู้ช่วย

ม.6

คบ.(คณิตศาสตร์)

พิเศษ ป.1 - 6

 

 

 

นางศิริพร   คำพันธุ์

ครู คศ.3

มศ.3

ค.บ.(ประถมศึกษา)

พิเศษ ป. 1-6

 

 

 

นางสาวอชัถยา     อรุณรัตน์

ครู คศ.3

ม.6

ค.บ. (บริหารการศึกษา)

พิเศษ ป.1 - 6

 

 

 

นายชัยวัช    บุรชาติ

ครู คศ.3

ม.6

ค.บ. (บริหารการศึกษา)

พิเศษ ป.3, 6

 

 

 

นางปรียาภรณ์    หงษ์โต

ครู คศ.2

ม.6

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

พิเศษ ป.  4-6

 

 

 

นางศลิษา      ผลาจันทร์

ครู คศ.2

ม.6

กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)

พิเศษ ป. 1-6

 

 

 

นางสุกัญญา      จันทร์แดง

ครู คศ.1

ม.6

วท.บ.(วิทยาการคอม)

พิเศษ ป.  4-6

 

 

 

นางสาววราภรณ์    รังษีสม

ครูผู้ช่วย

ม.6

คบ. (ภาษาอังกฤษ)

พิเศษ ป.1-3

 

 

 

นางสาวสุชฏา     ไชยกา

ครูผู้ช่วย

ม.6

ศศ.บ.  (ภาษาอังกฤษ)

พิเศษ ป.1-3

 

 

 

นางสาวรจนา      อุปทุม

ครูผู้ช่วย

ม.6

คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

พิเศษ ป.1-3

 

 

 

นางสาวพัชรินทร์    สมมิตตะ

ครูผู้ช่วย

ม.6

คศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

พิเศษ ป.1-3

 

 

 

นางชญาน์นันท์     ไพศาลรุ่งเจริญ

ครูผู้ช่วย

ม.6

ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

พิเศษ ป.1- 2

 

 

 

นางสาวเปรมฤทัย     แสงฉาย

พนักงานจ้าง

ม.6

ศศ.บ.(อังกฤษธุรกิจ)

พิเศษ ป.1 - 2

 

 

 

นางสาววาสนา     นิยมสัตย์

พนักงานจ้าง

ม.6

บธ.บ.(เกษตร)

พิเศษ ป. 1-6

 

 

 

นายจักรพันธ์      ชาลีกุล

พนักงานจ้าง

ม. 3

ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)

พิเศษ ป. 1-6

 

 

 

นายศักดิ์ชัย    อุนาราช

พนักงานจ้าง

ม.6

ปวส.  (สถาปัตยกรรม)

 

 

 

 

นางสาวอภิวรรณ   ทากิระ

ครูจ้างสอน

ม.6

วท.บ.(สิ่งแวดล้อม)

 

 

 

 

นางสาวจุติภรณ์     สุวรรณสาร

รองผู้อำนวยการ

มศ. 5

คบ.(การบริหารการศึกษา)

 

 

 

 

นางระพีพรรณ      พรหมอาจ

ผู้อำนวยการ

มศ.3

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

 

นายบรรดาศักดิ์    โทเตียน

นักการภารโรง

ป.6

 

นายอนุรักษ์           ชัยโพธิ์ศรี

นักการภารโรง

ป.6

 

นางกรรณนิการ์    โทเตียน

แม่ครัว

ป.6

 

นางมิ่งขวัญ           แก้วหาวงศ์

แม่ครัว

ม.3

 


ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตั้งแต่ พ.ศ.

1

นางศิวาภรณ์   หงส์ภักดี

2524 - 2530

2

นางสุนันท์     สิทธิกานต์

2531 - 2535

3

นายอุทัย      เจริญธนกุล

2536 - 2537

4

นายพ้นภัย     เจริญ

2538 - 2544

5

นางโสภิตสุดา  สามิต  (รก.ผอ)

2544 - 2545

6

นายเพชร       ค่ำคูณ  (รก.ผอ)

2545 - 2546

7

นายเพชร       ค่ำคูณ

2546 - 2547

8

นางอานนท์    นกแก้ว

2547 - 2549

9

นางระพีพรรณ  พรหมอาจ

2549 – ปัจจุบัน

Tuesday, June 21, 2011

webmaster@nkp-city.com

สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4251-1535 โทรสาร 0-4251-2005