นางอุทินพร   บุญชวลิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5

 

ปรัชญา

กำลังและศรัทธาจะชนะเหตุการณ์ทั้งปวง
คำขวัญ

เสียสละ จริงใจ  มีวินัย ค้นคว้า รอบรู้ สู้งาน

คติพจน์

สามัคคี  คือพลัง

    สีประจำโรงเรียน

สีแสด  หมายถึง  ความเข้ม  ความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคี

     ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นประดู่ หมายถึง ความเข้มแข็ง

ตราประจำโรงเรียน


วิสัยทัศน์  โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) เป็นโรงเรียนแรกที่นักเรียนและผู้ปกครองคิดถึง จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษา ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยี เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนา  สร้างคุณค่าและปลูกฝังความดีที่ยั่งยืน

ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)  ตั้งอยู่เลขที่ 61  ถนนสารภาณนิมิตรในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  เดิมมีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 69  ตารางวา โดยได้รับบริจาคที่ดิน ในการก่อสร้างจากนางสมพร   สตริกแลนด์ (อภัยโส)  เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2526 โดยมี นางสุนันท์  สิทธิกานต์ เป็นผู้บริหารเป็นคนแรก มีอาคารเรียน1  หลัง  6 ห้องเรียน  เป็นอาคารแบบ  ป. 502  งบประมาณในการก่อสร้าง  1 ล้าน 5 แสนบาท จากกรมการปกครอง  ในปี  พ. ศ.  2528  ได้รับงบประมาณในการต่อเติมห้องเรียนอีก   ห้องเรียนเป็นเงินทั้งสิ้น 5 แสน 2 หมื่นบาท ในปีงบประมาณ 2531  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโรงอาหารจำนวน 1 หลัง  จากกรมการปกครอง  เป็นเงินทั้งสิ้น  3  แสน  5  หมื่นบาท วันที่14  กุมภาพันธ์  2534  เทศบาลได้ซื้อที่ดินเพื่อขยายบริเวณโรงเรียนทางด้านทิศตะวันออก งบประมาณจากเทศบาลเมืองนครพนม  เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  พื้นที่ 1  ไร่  1  งาน  35.4  ตารางวา  ปัจจุบันโรงเรียนมี   พื้นที่ทั้งหมด  5  ไร่  4.4  ตารางวา ในปีงบประมาณ 2539 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโรงอาหารหลังที่  2  จำนวน  1  หลัง จากกรมการปกครอง  เป็นเงินทั้งสิ้น 705,000  บาท ในปีการศึกษา 2542 ได้งบประมาณในการ สร้างรั้วก่ออิฐกำแพงทึบด้านทิศเหนือของโรงเรียน มีความยาว  61  เมตร  จากงบประมาณเทศบาลเมืองนครพนม  ในปีการศึกษา2545 ได้รับงบประมาณในการสร้างรั้ว พร้อมเหล็กดัดด้านหน้าโรงเรียนความยาว70.50 ม.  พร้อมประตูและป้ายชื่อโรงเรียน   เป็นเงินทั้งสิ้น  420,000  บาท  งบประมาณจากเทศบาลเมืองนครพนม ในปีการศึกษา  2545  ได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความยาว 55.70  เมตร  กว้าง 4.50  เมตร   เป็นเงินทั้งสิ้น  100,000  บาท ต่อเติมโรงอาหารหลังเก่าเป็นห้อง ประกอบอาหารกลางวัน   ที่ล้างภาชนะ  เป็นเงิน  160,000  บาท  จากงบประมาณเทศบาลเมืองนครพนม ในปีการศึกษา  2546  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมจำนวน  10  ที่   เป็น เงิน  550,000   บาท  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปีการศึกษา  2547   ได้รับงบประมาณปูกระเบื้องโรงอาหาร   เป็นจำนวนเงิน    70,000  บาท  จากงบประมาณเทศบาลเมืองนครพนม ในปีการศึกษา 2548 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2   จำนวน 12  ห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน  5,100,000  บาท  จากกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปีการศึกษา  2549   ได้รับงบอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (มีชั้นลอย) งบประมาณ  5,600,000  บาท  ในปีการศึกษา  2550 ได้งบอุดหนุนจากเทศบาลเมืองนครพนม สร้างรั้วแบบ คสล. ด้านทิศตะวันตก , ทิศเหนือ , ทิศตะวันออกและทิศใต้ รวมความยาว  245 เมตร งบประมาณ 397,000 บาท ในปีการศึกษา

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1.

นางวาสนา   ฉายาเวทย์

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.

นายสุรพงษ์   เทพกรรณ์

รองประธานคณะกรรมการศึกษา

3.

นายวันชัย   บุญทศ

ประธานชุมชนวัดสารภาณนิมิต

4.

นางนันท์นภัทร   ดอนประทุม

คณะกรรมการศึกษา

5.

นางตุ๊กตา   จันโททัย

คณะกรรมการศึกษา

6.

นางนวลอนงค์    สุทธิอาจ

คณะกรรมการศึกษา

7.

นายวรวิทย์   คะลีล้วน

คณะกรรมการศึกษา

8.

นางวิมลวรรณ   พ่ออามาตย์

คณะกรรมการศึกษา

9.

คุณธานี    ทุมประเสน

คณะกรรมการศึกษา

10

นายอภิรักษ์  วระกุล

คณะกรรมการศึกษา

11

นางอาภาพัชร์  ภัทรวิภาส

คณะกรรมการศึกษา

12

เจ้าอาวาสวัดสารภาณนิมิต

คณะกรรมการศึกษา(ตัวแทนฝ่ายสงฆ์)

13

นางอุทินพร  บุญชวลิต

เลขานุการคณะกรรมการศึกษา

14

นางสุพัตรา  ศัพท์พันธุ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษา

15

นายฤทธิ์ธี  พ่ออามาตย์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษา

16

ด.ต.ทับ  จันโททัย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษา

17

คุณพวงทอง  สีหนาท

ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษา

18

คุณสมพร  สตริคแลนด์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษา

19

คุณทองผัน  แสนทวีสุข   

ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษา

20

คุณรัศมี   วงศ์ดี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษา

21

คุณปลื้มจิตร  ทุมประเสน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษา

22

คุณลำไพ  ทุมประเสน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษา

23

รองกัญญพัชร  แย้มกมล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษา

บุคลากรในโรงเรียน

1.นางอุทินพร      บุญชวลิต ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วุฒิทางการศึกษา  ป.บัณฑิต
2.นายอภิรักษ์     วระกุล           ครู คศ. 3              วุฒิทางการศึกษา    ปริญญาโท  ศศ.บ
3.นางวิภาวรรณ   ชาภู่พวง        ครู คศ. 3              วุฒิทางการศึกษา    อนุปริญญา
4.นางวิไลวรรณ   หอมอ่อน        ครู คศ. 3              วุฒิทางการศึกษา    ปริญญาตรี  ค.บ.
5นางพัชรินทร์    วงศ์วิเศษ        ครู คศ. 2              วุฒิทางการศึกษา    ปริญญาตรี  ค.บ.
6.นางอาภาพัชร์  ภัทรวิภาส       ครู คศ. 2              วุฒิทางการศึกษา    ปริญญาตรี  ค.บ.
7.นางสุพัตรา      ศัพท์พันธุ์        ครู คศ. 2              วุฒิทางการศึกษา    ปริญญาตรี  ค.บ.
8.นายธีระพงษ์     ภาคภูมิ          ครู คศ. 2               วุฒิทางการศึกษา    ปริญญาตรี  ค.บ.
9. นายฤทธิ์ธี     พ่ออามาตย์       ครู  คศ.2               วุฒิทางการศึกษา    ปริญญาตรี  ศน.บ.      
10.น.ส.ลริศรา   โพธิวัฒน์          ครู คศ. 1              วุฒิทางการศึกษา    ปริญญาตรี  ค.บ.
11.นางปุณณทรี  สีหนาท          ครู คศ. 1              วุฒิทางการศึกษา    ปริญญาตรี  ค.บ.
12.นายสมพร     ทองโพธิ์กลาง   ครู คศ. 1               วุฒิทางการศึกษา    ปริญญาตรี  ค.บ.
13.น.ส.วิภาดา   ถาน้อย            ครู คศ. 1               วุฒิทางการศึกษา    ปริญญาตรี  ค.บ.
14.น.ส.ขวัญจิตร  ศิริโรจน์         ครู คศ. 1               วุฒิทางการศึกษา    ปริญญาตรี  ค.บ.
15.น.ส.ปรีชญา   เพียสา           ครูผู้ช่วย                 วุฒิทางการศึกษา    ปริญญาตรี  ค.บ.
16.นางนริศรา     พูลกิจวัฒนา     ธุรการ                    วุฒิทางการศึกษา    ป.บัณฑิต

ลูกจ้างทั่วไปจำนวน  2  คน
1.นางจิราภรณ์     ชินวงค์ 
2. นายสมจิตร      ชินวงค์

จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา  2554

ชั้น

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

ปฐมวัย 1

1

16

13

29

ปฐมวัย 2

1

9

17

26

ปฐมวัย 3

1

20

10

30

 รวมนักเรียนชั้นอนุบาล

3

45

40

85

ป.1

1

12

8

20

ป.2

1

18

11

29

ป.3

         1

13

5

18

ป.4

1

16

10

26

ป.5

1

19

8

27

ป.6

1

13

14

27

 รวมนักเรียนชั้น ป.1 - 6

6

91

56

147

 รวมทั้งสิ้น

 9

136

 96

232

Wednesday, June 22, 2011

webmaster@nkp-city.com

สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4251-1535 โทรสาร 0-4251-2005